Contribution To Development Of Infrastructure
Menu
AGRIMECO JFE

Giới thiệu

   Năm 1996: Tồng Công ty Cơ điện Nông Nghiệp và Thu ỷ lợi trực thuộc Rộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiền thân của Tổng công ty Cơ diện Xây dụng - CTCP được thành lập trôn cơ sờ họp nhất các Công ty cơ khí của ngành Nông nghiệp và Thủy lợi với nhiệm vụ trọng tâm là chế tạo các máy móc thiết bị phục vụ cho ngành nông nghiệp và Ihuv lợi.

Năm 1996: Tồng Công ty Cơ điện Nông Nghiệp và Thu ỷ lợi trực thuộc Rộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiền thân của Tổng công ty Cơ diện Xây dụng - CTCP được thành lập trôn cơ sờ họp nhất các Công ty cơ khí của ngành Nông nghiệp và Thủy lợi với nhiệm vụ trọng tâm là chế tạo các máy móc thiết bị phục vụ cho ngành nông nghiệp và Ihuv lợi. Năm 2003: Ngày 11/6/2003, Bộ Nông nghiệp và PINT đã có Quyết định số 67/2003/ỌĐ-TCCB về việc sáp nhập hai Tổng công tỵ chuyên ngành của Bộ NN và PTNT về lĩnh vực cơ điện và xây dựng công trình là Tồng cồng tỵ Cơ điện Nông nghiệp vả Thủy lợi và Tông công tv Xây dựng Thù>- lợi 1 thành Tống công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi (AGRlMECO) Năm 2010: Thực hiện chi đạo cùa Thù tướng Chính phũ tại Vãn bản số 2592/’I"i’ẳg- ĐMDN ngày 25/12/2009 và Quyết định số 1580ễ/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 14/6/2010 cùa Bộ NN vả PTNT, Tồng công ty Cơ điện - Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi chuyên sang tổ chức và hoạt độ nụ theo hình thức Công tỵ mẹ - công ty con và chuyển Công ty mẹ thành C’ông ty TNHH một thành viên hoạt độne theo Luật Doanh nghiệp.C)


giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |